Algemene voorwaarden


Antwoord op praktische vragen vindt u in de FAQ.

 

 


 

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. Definities

In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1   AW: Auteurswet 1912

1.2   MAI: het Maria Austria Instituut, gevestigd Vijzelstraat 32, 1017 HL, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41197137

1.3   MAIBeeldbank.nl: de website waar het MAI Scans van Fotografische Werken aanbiedt voor raadpleging en Levering aan Klanten

1.4   Fotograaf: de vervaardigers van Fotografische Werken of auteursrechthebbenden op Fotografische Werken die een archief of collectie met Fotografische Werken hebben geschonken of in bewaring hebben gegeven aan het MAI

1.5   Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub9 AW, dan wel andere werken in de zin van de AW welke met bedoelde Fotografische Werken op één lijn kunnen worden gesteld.

1.6   Scan: een reproductie van een Fotografisch Werk die MAI via MAIBeeldbank.nl aanbiedt ter Levering als download aan Klanten

1.7   Klant: ieder die via MAIBeeldbank.nl een Scan van een Fotografisch Werk in de archieven van het MAI geleverd krijgt

1.8   Levering: het via MAIBeeldbank als download beschikbaar stellen van een Scan aan een Klant

1.9   Gebruik: verveelvoudiging en / of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 van de AW

1.10 Gebruiksdoel: de limitatieve opsomming van vormen van Gebruik zoals geformuleerd in termen van openbaarmaking in medium, oplage, binnenwerk en cover in het overzicht van Tarieven op MAIBeeldbank.nl

 

2. Toepassing

2.1.    Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij iedere Levering van Scans aan Klanten via MAIBeeldbank.nl. Bij het betalen voor een Levering van Scans via MAIBeeldbank.nl gaat de Klant expliciet akkoord met deze Leveringsvoorwaarden.

2.2.    Op overige leveringen door MAI kunnen andere leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

2.3.    Algemene voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd worden door MAI uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

    3. Levering

3.1.    MAIBeeldbank.nl biedt de Klant met een inlogaccount de functionaliteit na betaling van het daarvoor geldende tarief een Scan te downloaden ten behoeve van eenmalig Gebruik voor het Gebruiksdoel dat de Klant heeft gekozen in de webwinkel.

3.2.    Betaling op MAIBeeldbank.nl geschiedt uitsluitend via Ideal of CreditCard.

3.3.    Na betaling van het geldende tarief op MAIBeeldbank.nl is de Scan gedurende 3 weken beschikbaar als download voor de (ingelogde) Klant ten behoeve van het in het overzicht Tarieven gespecificeerde eenmalige Gebruiksdoel.

3.4.    MAIBeeldbank.nl garandeert dat de Scan die de Klant geleverd krijgt identiek is aan de Scan die hij heeft geselecteerd. Is de geleverde Scan niet conform de aangeboden Scan, dan kan de Klant de koop annuleren en krijgt hij zijn aankoopbedrag retour, mits hij een met argumenten onderbouwde klacht inzake de Levering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na Levering, heeft gemeld bij MAI via het contactformulier van MAIBeeldbank.nl of telefonisch gedurende kantooruren.

3.5. Als een bestelling voor hoge resolutie scanning niet geleverd kan worden (bijvoorbeeld door vermissing van het originele negatief), wordt de klant daarover geïnformeerd. In overleg wordt overgegaan tot levering van een alternatieve Scan of restitutie van het betaalde bedrag.

 

    4. Voorwaarden bij Gebruik

4.1.    De Klant mag de Scan eenmalig gebruiken ten behoeve van het Gebruiksdoel waarvoor is betaald op MAIBeeldbank.nl.

4.2.    De Klant is niet bevoegd de Scan ten behoeve van Gebruik te manipuleren of wijzigen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met MAI.

4.3.    De Klant draagt ervoor zorg dat bij Gebruik de naam van MAI en van de vervaardiger van het Fotografisch Werk duidelijk is vermeld bij, middels navolgende vermelding: “naam vervaardiger” / “MAI”.

4.4.    De Klant is, indien van toepassing, voorafgaand aan het Gebruik, verantwoordelijk toestemming te verkrijgen van geportretteerde(n) en/of andere rechthebbende(n) op de beeldinhoud van het Fotografisch Werk. De Klant vrijwaart MAI van alle aanspraken in dezen.

4.5.    De Klant neemt bij Gebruik te allen tijde de persoonlijkheidsrechten in acht van de vervaardiger van het Fotografisch Werk conform artikel 25 lid 1 sub c en d AW.

4.6.    De Klant dient bij openbaarmaking van de Scan er voor zorg te dragen dat een bewijsexemplaar van de publicatie zonder kostenberekening aan MAI wordt toegestuurd. Vindt de openbaarmaking plaats via een website dan zorgt de Klant dat MAI vrijelijk en kosteloos toegang krijgt tot het gedeelte van de website waar de Scan is gepubliceerd. MAI behoudt zich het recht voor om publicaties van de Klant waarin de Scan is gepubliceerd te controleren.

4.7.    In geval van digitaal Gebruik is de Klant tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata, zoals ze door MAI tot onderdeel van de Scan zijn gemaakt, behouden blijven. Het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC-, de XMP- en de ICC/standaards. Bij niet nakoming van het voorgaande komt MAI een vergoeding toe van ten minste 100% van het door MAI gebruikelijk in rekening gebrachte tarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand.

4.8.    Na Gebruik dient de Klant de Scan te vernietigen. De Klant is niet bevoegd de Scan

4.8.1. Te herpubliceren, doorverkopen, of om niet over te dragen aan derden

4.8.2. Op te slaan in een databank, of andere vorm van digitale opslag

4.8.3. Te gebruiken in zodanige context dat dit schadelijk is voor MAI, de Fotograaf of een recht van een geportretteerde schendt.

4.9.    Elk Gebruik door de Klant van een Scan anders dan voor het Gebruiksdoel waarvoor op MAIBeeldbank.nl is betaald, wordt aangemerkt als een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van MAI en/of de Fotograaf. De Klant is een vergoeding verschuldigd van ten minste drie maal het bij MAIBeeldbank.nl geldende Tarief voor het Gebruik van de Scan voor dit Gebruiksdoel met een minimum van € 250, zonder dat MAI enig recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitgengerechtelijke kosten) dan wel enig ander uit de wet voortvloeiend recht verliest.

4.10. MAI behoudt zich het recht voor bepaald Gebruik van de Scan niet toe te staan op welke grond dan ook. MAI zal de Klant in zo’n geval informeren. Partijen treden dan in overleg over een vervangende Scan op een financiële regeling.

 

    5. Aansprakelijkheid

5.1.    MAI is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Klant is ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld op opzet aan de zijde van MAI of door haar ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid is alsdan in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

    6. Geschillen

6.1.    Op deze Leveringsvoorwaarden en op het Gebruik dat is gebaseerd op een Levering door MAI aan de Klant is Nederlands recht van toepassing, ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de Klant heeft en ongeacht de plaats waar de Levering heeft plaatsgevonden. Het Weens Koopverdrag (1980 CISG) is uitgesloten.

6.2.    De Rechtbank in Amsterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze Leveringsvoorwaarden en Leveringen door MAI aan de Klant, tenzij een dwingend wettelijke bepaling een andere Rechtbank bevoegd verklaart.

 

Amsterdam, 22 oktober 2013

 

 


 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Inleiding

 

De website MAIBeeldbank.nl is eigendom van het Maria Austria Instituut (MAI). Alle foto’s die in de Beeldbank zijn opgenomen zijn afkomstig uit de fotoarchieven die worden beheerd door het MAI. Daarnaast is op deze website informatie te vinden over de tentoonstellingen, publicaties en andere activiteiten van het MAI en over de fotografen van wie MAI de archieven beheert. Alle foto’s en de overige content van de website zijn beschermd door copyright en overige rechten zoals vastgelegd in de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom.

 

Begrippenlijst

 

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

  •          Gebruiker:  een natuurlijk persoon die gebruikmaakt van de faciliteiten voor het zoeken, raadplegen en kopen van foto’s op MAIBeeldbank.nl
  •          Account: registratie van een gebruiker voor het selecteren en bewaren van favorieten en voor het kopen van foto’s op MAIBeeldbank.nl
  •          Foto’s: reproducties van negatieven en foto’s uit de archieven van fotografen die worden beheerd door MAI
  •          Metadata: gegevens ten behoeve van het zoeken, raadplegen en kopen van foto’s door gebruikers op MAIBeeldbank.nl

 

Door gebruik te maken van MAIBeeldbank.nl gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden

 

Gebruikers van MAIBeeldbank.nl worden geacht deze gebruiksvoorwaarden te lezen en zich eraan te houden. Door het aanmaken van een account gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

MAI behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande raadpleging van de gebruikers. Wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt dit meegedeeld in de nieuwsrubriek ‘Over MAI’. Wanneer u niet kunt instemmen met een wijziging wordt u verzocht uw gebruik van MAIBeeldbank.nl te beëindigen.

 

MAI kan accounts van gebruikers van wie is vastgesteld of wordt vermoed dat zij zich niet houden aan deze gebruiksvoorwaarden verwijderen uit het gebruikersbestand.

 

Voorwaarden voor het aanmaken van een account

 

Bij aanmelding voor een account dient u de verplicht in te vullen gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. De verplicht in te vullen gegevens zijn: voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt ter verificatie bij het inloggen op uw account van MAIBeeldbank.nl. Deze gegevens worden niet geleverd aan derden. Zie ook de verklaring omtrent Privacy.

 

Na het aanmaken van een account draagt u de verantwoordelijkheid voor de activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U waarborgt de veiligheid van uw wachtwoord en registratiegegevens. Vermoedt u onbevoegd gebruik van uw account of enige andere schending van de veiligheid dan stelt u MAI daarvan onmiddellijk op de hoogte.

 

Gedragsregels

 

Het is niet toegestaan MAIBeeldbank.nl te gebruiken op een wijze waardoor u handelt in strijd met wettelijke bepalingen of in strijd met de zorgvuldigheid die een ieder in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 

Een niet-limitatieve lijst van voorbeelden van gedrag dat niet is toegestaan, is het:

  •          onder valse voorwendselen (automatisch) gebruikersaccounts aan te maken; harvesting van foto’s of metadata is uitdrukkelijk verboden
  •          hinderlijk lastig vallen of in diskrediet brengen van andere gebruikers van MAIBeeldbank.nl
  •          verveelvoudigen, opslaan, openbaar maken, verzamelen en/of kopiëren van foto’s of overige content van MAIBeeldbank.nl
  •          belemmeren of verstoren van de services en de servers of netwerken die met MAIBeeldbank.nl zijn verbonden.

 

Levering en openbaarmaking van de foto’s van MAIBeeldbank.nl

 

Iedere levering van foto’s via de webwinkel van MAIBeeldbank.nl is gebonden aan de leveringsvoorwaarden zoals geformuleerd op MAIBeeldbank.nl

MAIBeeldbank.nl behoudt zich het recht voor bij vermoeden van enige vorm van malversatie de levering van foto’s te weigeren.

 

Aansprakelijkheid

 

Het MAI geeft geen garantie op de beschikbaarheid van MAIBeeldbank.nl. Bij eventuele storing wordt herstel zo spoedig mogelijk bewerkstelligd.

MAIBeeldbank.nl is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die voor de gebruiker ontstaat als gevolg van het gebruik van MAIBeeldbank.nl.

 

 

Geschillen

 

Eventuele geschillen tussen MAIBeeldbank.nl en gebruikers van de site zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is MAIBeeldbank.nl bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de gebruiker te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats zich buiten Nederland bevindt.

 

 

Amsterdam, 17 oktober 2013